PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TEVKİFAT TABİ ÜRÜNLERDE KUR FARKI VB .MATRAHTA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN İŞLEMERDE KDV

  • T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) TARİH : 17.11.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14024.02.1008 KONU : Tevkifata Tabi Ürünlerle İlgili Kur Farkı, Vade Farkı, Fiyat farkı ve malların iade edilmesi gibi matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV hk. İlgide kayıtlı dilekçenizde şirketinizce tevkifat kapsamında alınan alüminyum ile ilgili olarak kur farkı, vade farkı, fiyat farkı ve malların iade edilmesi gibi matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde katma değer vergisi uygulaması hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; • 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, • 24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil unsurlar olduğu, • 35. maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar içinborçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği, bu işlemlerin yapılabilmesi için iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır. 95, 96, 97, 104 ve 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde, hurda metaller dışındaki bakır, çinko, alüminyum külçe teslimleri ile bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamül bazı ürünlerin teslimlerinde alıcılar tarafından % 90 oranında tevkifat uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüş ve uygulamaya ilişkin açıklama yapılmıştır. 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, tevkifata tabi malların iade edilmesi durumunda düzeltmenin, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirileceği açıklanmıştır. 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E bölümünde de vade farkı, kur farkı ve matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, tevkifata tabi tutulan alüminyumla ilgili olarak; • Tevkifata tabi işlem bedelinde satıcı lehine oluşan fiyat farkı, kur farkı vb. nedeniyle teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması, asıl işlemin tevkifata tabi olması kaydıyla tutarın fatura düzenleme sınırının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın tevkifat yapılması gerekmektedir. • Satış iadeleri veya tevkifata tabi işlem bedelinde alıcı lehine oluşan fiyat farkı, kur farkı vb. nedeniyle alıcı tarafından düzenlenecek faturada iade konusu yapılan mal bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin (ilk teslimin yapıldığı tarihte geçerli olan KDV oranı) tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden düzeltme işlemi yapılması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.